Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI INICJATYW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

I PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Fundacja Inicjatyw Przedsiębiorczości, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Fundatorów Julikę Marię Tatur i Magdalenę Katarzynę Ekiert notarialnym aktem fundacyjnym sporządzonym przez notariusza Marka Zielińskiego dnia 20.10.2015 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, jest organizacją pożytku publicznego, działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. 1984 Nr 21 poz. 27 z późniejszymi zmianami), Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (dz. U. 2003 Nr 96 poz. 873} oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Fundacja może również działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5

Fundacja może tworzyć oddziały, filie, podmioty ekonomii społecznej oraz tworzyć i przystępować do organizacji lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych oraz podmiotów ekonomii społecznej.

§ 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw pracy i polityki społecznej, Prezydent m.st Warszawy

II. CEL FUNDACJI

§ 7

Celem działania Fundacji jest:
– przyczynianie się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju,
– poprzez rozwijanie ducha przedsiębiorczości,
– integrację środowiska biznesu, nauki

§ 8

1. Fundacja realizuje powyższy cel w formie nieodpłatnej, podejmując następujące działania:

a. kształcenie i doskonalenie zawodowe,
b. organizacja procesu aktywizacji zawodowej i społecznej,
c. organizowanie i obsługa zjazdów, konferencji i szkoleń ,
d. prowadzenie rzecznictwa i poradnictwa,
e. współpracę z ośrodkami regionalnymi w kraju i zagranicą na polu oświaty, kultury oraz przemysłu drobnego i rzemiosła,
f. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi i organizacjami pozarządowymi, jednostkami gospodarczymi oraz osobami fizycznymi działającymi w zakresie objętym celem fundacji,
g. wspieranie inicjatyw gospodarczych przyczyniających się do ograniczenia bezrobocia oraz wzrostu gospodarczego w regionach, oraz udzielanie pomocy finansowej  i rzeczowej najbardziej potrzebującym,
h. pośrednictwo i monitoring pracy,
i. opracowywanie narzędzi i metod służących poprawie sytuacji młodych osób bez pracy oraz zagrożonych bezrobociem,
j. prowadzenie badań i analiz,
k. tworzenie i prowadzenie portali i serwisów internetowych,
l. działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejskich,
m. działania na rzecz współpracy obywatelskiej i społecznej,
n. świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym, w zakresie rehabilitacyjnym, zawodowym, organizacyjnym, psychologicznym i prawnym,
o. promocję kultury regionalnej w kraju i zagranicą,
p. działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ekologii,
r. współuczestnictwo w organizacji i realizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć o charakterze społeczno – gospodarczym, kulturalnym i sportowym, r. działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu i działalności charytatywnej.
s. działania na rzecz aktywizacji osób starszych,
t. działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,

2.  Fundacja realizuje powyższy cel w formie odpłatnej, podejmując następujące działania:

1) sprzedaż wytworzonych towarów lub świadczenie usług w zakresie:

  1. rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
  2. integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

2) sprzedaż przedmiotów darowizny

3. Działania określone w § 8 ust.1 i 2 mają charakter niedochodowy.

III MAJĄTEK FUNDACJI

§9

1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.000,00 (dwóch tysięcy) złotych (każdy z Fundatorów wnosi kwotę 1.000,00 zł. oraz środki finansowe i rzeczowe nabyte przez Fundację w takcie jej działania).

2.Źródłem majątku fundacji mogą być przychody z:

a) darowizn, spadków, zapisów,
b) subwencji osób trzecich,
c) zbiórek ,
d) majątku ruchomego i nieruchomego.
e) działalności odpłatnej Fundacji.

3. Środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Fundacji.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji podejmuje Zarząd.

5. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

6. Wszystkie dochody Fundacji przeznaczane są w całości na realizację celów Fundacji.

7. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.

8. Fundacja może tworzyć i uczestniczyć w spółkach kapitałowych, przy czym zysk osiągany z tego tytułu może być przeznaczany wyłącznie na jej cele statutowe.

§10

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,,osobami bliskimi”.

2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

§11

1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, koszów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

IV. WŁADZE FUNDACJI

§12

1.    Władzami Fundacji są:
a.    organ nadzoru – Rada Fundacji,
b.    organ zarządzający – Zarząd Fundacji.
c.    organ rewizyjny- Komisja Rewizyjna

2.    Jeżeli Rada Fundacji tak postanowi, może zostać powołana Komisja Rewizyjna.

§13

1. W skład Rady Fundacji mogą wejść fundatorzy, bądź inne osoby w składzie co najmniej 3 osób.

2. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą decyzją Przewodniczący Rady Fundacji.

3.  Radzie Fundacji przewodniczy Przewodniczący Rady Fundacji wybrany przez Radę Fundacji na 5 letnią kadencję. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.

4. Rada Fundacji wybiera ze swego grona V-ce Przewodniczącego Rady Fundacji na 5 letnia kadencję.

5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, nie mogą być skazani pełnomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

6. Członkowie organu kontroli i nadzoru mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

§ 14

1.Rada Fundacji określa kierunki i plany działalności statutowej Fundacji. Oprócz tego do jej kompetencji należy:
a)    sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji,
b)    wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
c)    powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji,
d)    powoływanie i odwoływanie Komisji Rewizyjnej,
e) ocena pracy Zarządu Fundacji, przyjmowanie sprawozdań merytorycznych i finansowych od Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej,
f)    podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji  i ustalanie ich wynagrodzenia,
g)    uchwalanie zmian statutu,
h)    podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
i)   podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów

§ 15

1.    Rada Fundacji powołuje uchwały na posiedzeniach Iub drogą pisemną. Uchwałę można podjąć drogą pisemną. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą pisemną zgodę na postanowienie, które ma być podjęte.

§ 16

1. Rada Fundacji  zbiera się nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów.
3. Tryb działania Rady Fundacji określa uchwalony przez Fundatorów Regulamin. Wszelkie późniejsze zapisy Regulaminu Rady Fundacji  uchwalane są przez nią.

 

§ 17

Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji  z własnej inicjatywy po uprzednim zasięgnięciu opinii Zarządu Fundacji albo na wniosek Zarządu. Rada Fundacji dokonuje zmian statutu uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 3/4 członków Rady Fundacji. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 18

1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

 

§ 19

1.    Zarząd Fundacji składa się z od 1-3 osób
2.    Członków pierwszego składu Zarządu Fundacji  powołują Fundatorzy. Następnych członków Zarządu Fundacji  na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu Fundacji, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
3.    Kadencja Zarządu Fundacji trwa 5 lat.
4.    Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
5.    Funkcję członka Zarządu Fundacji  można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
6.    Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu Fundacji  określa Regulamin Zarządu.

7.    Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
a.    upływu kadencji członka Zarządu Fundacji,
b.    pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Rady Fundacji, odwołania przez Radę Fundacji, gdy cały Zarząd lub dowolny jego członek gdy nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków lub dopuści się rażącej niegospodarności.
c.    utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
d.    śmierci członka Zarządu Fundacji.

§ 20

Członkowie Zarządu Fundacji  mogą być zatrudnieni w Fundacji na umowę o pracę, którą zawiera z nimi Przewodniczący Rady Fundacji.

§ 21

1. Do obowiązków Zarządu Fundacji, należy reprezentowanie Fundacji na zewnątrz oraz podejmowanie decyzji w sprawach, w szczególności:

a. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
b. przyjmowanie subwencji, dotacji, spadków darowizn,
c. tworzenie i likwidowanie wydzielonych jednostek organizacyjnych Fundacji,
d. ustalanie wielkości zatrudnienia zasad wynagradzania i wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji,
e. uchwalanie rocznych planów finansowych,
f. uchwalanie regulaminów,
g. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
h. podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu, a. powoływanie Dyrektora Fundacji,
b. wykonywanie uchwał,
c. opracowanie sprawozdania ze swojej działalności po zakończeniu roku obrotowego,
d. prowadzenie spraw związanych z bieżącą działalnością Fundacji,
e. zawierania porozumień o współpracy z innymi organizacjami i instytucjami,
f. wykonywanie zleceń organu przeprowadzającego kontrolę,
g. opracowanie sprawozdań z działalności Fundacji za okres sprawozdawczy.

§ 22

1. Zarząd Fundacji  podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

2. Zarząd Fundacji  może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

3. Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie.

4. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie w tym prezesa.

5. Zarząd Fundacji  co roku, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

6. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd Fundacji  może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 23

1. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu Fundacji  pełni Dyrektor Fundacji.

2. Dyrektor jest powoływany przez Zarząd Fundacji  na wniosek Prezesa. Dyrektorem może być jeden z członków Zarządu Fundacji.

3. W miarę potrzeb Prezes może na wniosek Dyrektora powołać zastępców Dyrektora.

4. Warunki pracy i płacy Dyrektora oraz jego zastępców określa Prezes i przedstawia do akceptacji Zarządu Fundacji.

5. Obsługa administracyjna Zarządu Fundacji  i Rady Fundacji należy do biura Fundacji.

6. Biuro Fundacji podporządkowane jest Dyrektorowi Fundacji.

§ 24

1.    Rada Fundacji może powierzyć sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji powołanej w tym celu Komisji Rewizyjnej.
2.    Do uprawnień Komisji Rewizyjnej należy;
a.    kontrola nad gospodarką finansową w zakresie jej zgodności z kierunkami i planami działalności Fundacji określonymi przez Radę Fundacji,
b.    kontrola wykonywania przez Zarząd Fundacji uchwałą Rady Fundacji oraz kontrola zgodności działalności zadań ze statutem,
c.    przedkładanie Zarządowi swojego stanowiska co do oceny wykonywania uchwał Rady Fundacji przez Zarząd Fundacji oraz co do zgodności jego działalności ze statutem,
d.    zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji  i rocznego sprawozdania finansowego,
e.    zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji.
3.    Jeżeli Komisja Rewizyjna nie zostanie powołana uprawnienia wymienione w ust. 2 przysługują Radzie Fundacji.

 

§ 25

1.       Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków powoływanych przez Radę Fundacji na 5 letnią kadencję. Mogą być oni odwołani w każdym czasie.
2.       Funkcji członka w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z funkcją członka Zarządu Fundacji.
3.       Na pierwszym posiedzeniu komisja wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 26

Komisja Rewizyjna każdego roku składa Radzie Fundacji sprawozdanie ze swojej działalności z uwzględnieniem wyników kontroli o której mowa w § 24 ust, 2 a) i b).

§ 27

Z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej jej członkowie mogą otrzymywać zwrot kosztów oraz wynagrodzenie. Jego wysokość określa Rada Fundatorów.

§ 28

Do uchwał i posiedzeń Komisji Rewizyjnej stosuje się odpowiednio postanowień §15 i §16.

V. Oświadczenia woli i zaciąganie zobowiązań

§ 29

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy członek zarządu samodzielnie 2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie w tym prezesa
3. Zarząd Fundacji  może powoływać pełnomocników do dokonywania określonych w pełnomocnictwie czynności prawnych oraz reprezentowania Fundacji przed sądami i organami administracyjnymi.
4. Zaciąganie zobowiązań, które przekraczają kwotę 30% sumy przychodów wykazanej w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym dotyczącym okresu poprzedzającego podjęcie decyzji, wymaga uchwały Zarządu Fundacji.

VI. Zmiana Statutu

§ 30

1. Statut może zostać zmieniony przez Radę Fundacji w trybie opisanym w § 17 niniejszego Statutu.
2. Zmiany Statutu mogą dotyczyć również celu, dla realizacji którego Fundacja została ustanowiona i który został określony w akcie założycielskim.

VII. Likwidacja Fundacji

§ 31

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu statutowego lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Wniosek o likwidację Fundacji stawia Zarząd Fundacji, a w przypadku jego braku Rada Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji w trybie opisanym w § 15 niniejszego Statutu.
4. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przeznaczone na rzecz działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacji pozarządowych o zbliżonych celach statutowych.
5. Decyzja o tym, komu zostaną przekazane środki pozostałe po likwidacji Fundacji, należy do Rady Fundacji