Fundacja

Celem działania Fundacji Inicjatyw Przedsiębiorczości jest przyczynianie się do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, poprzez rozwijanie ducha przedsiębiorczości, integrację środowiska biznesu, nauki i kultury oraz prowadzenie działalności edukacyjno-doradczej.

EDUKACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DOROSŁYCH

Udzielamy pomocy i wsparcia dla wszystkich grup, które mają problem ze znalezieniem pracy (oddalonych od rynku pracy), ale także tych którzy pragną rozwijać swoje możliwości zawodowe.
Wspieramy przedsiębiorcze postawy w grupie osób najuboższych i zachęcamy ich do większej aktywności gospodarczej oraz pogłębiamy świadomość finansową i kształcenie praktycznych umiejętności gospodarowania posiadanymi zasobami finansowymi ale także  efektywnych form oszczędzania i inwestowania.
Podczas organizowanych przez Fundację szkoleń, konferencji, kongresów i przede wszystkim praktyk i staży oraz poprzez prowadzenie rzecznictwa i poradnictwa zawodowego, kształcimy  i doskonalimy zawodowo. Skupiając się na rozwinięciu aktywności, talentów i pracowitości oraz poczuciu pewności siebie i własnej wartości.
Dążymy do opracowania własnych narzędzi i metod służących poprawie sytuacji osób bez pracy, oraz zagrożonych bezrobociem.

Edukacja przedsiębiorczości najmłodszych

Przeprowadzamy działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w obrębie przedsiębiorczości przez stworzenie warunków do budzenia i rozwijania ich umiejętności. Nie chodzi tylko o formalną edukację ekonomiczną, ale o integrowanie wiedzy ekonomicznej z życiem codziennym.

Współpraca na różnych płaszczyznach

Bardzo istotnym dla nas elementem w działaniu jest współpraca biznesu, nauki, kultury, organizacji pozarządowych oraz władz samorządowych, państwowych.
Fundacja pragnie wspierać inicjatywy gospodarcze przyczyniające się do ograniczenia bezrobocia oraz wzrostu gospodarczego w regionach.
Dążymy do ścisłej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, gdyż to właśnie na poziomie lokalnym można rozbudzić aktywność społeczno – gospodarczą. Poza tym, na poziomie lokalnym, można skutecznie wspierać różne grupy społeczne w ich procesie integracji ze społeczeństwem.
Przeprowadzamy działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i miejskich, działania na rzecz współpracy obywatelskiej i społecznej.

Wolontariat

Duży nacisk kładziemy na współpracę z ludźmi młodymi od szkół podstawowych do uczelni wyższych, wśród nich rekrutujemy wolontariuszy do naszych działań. Praca z ludźmi młodymi, kształtowanie w nich prospołecznych postaw jest inwestycją w przyszłość.